Login: Password:
Forgot Password
Your Shopping Cart is empty.

Technical requirements for Products

 
  Please don't upload to the Site Products which does not complies with our Technical requirements for Products! This Products will not be accepted!
 

Please read carefully our:

Product Description

Technical requirements for Photos

Technical requirements for Vectors

File extensions, Naming and Metadata


<< Prev - Next >>
AGREEMENTS
Terms and Conditions
Privacy Policy
Licenses:
   - Standard License Agreement
   - Extended License Agreement
Buyer Agreement
Seller Agreement
Upload Agreement
BUYERS
Credits
Buy Credits
Licenses and uses
Comparing licenses
Prices and sizes
Display and print size
CONTRIBUTORS
How to sell
Contributor types, Exclusivity & Levels
Products & Licenses
Credit system & Payments
Technical requirements for Products:
   - Product Description
   - Photos
   - Vectors
   - File extensions, Naming and Metadata
Quality requirements for Products:
   - Photos
   - Vectors
Releases:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{if bulgarian}

 
  Моля, не Качвайте на Сайта Продукти, които не отговарят на нашите техническите изисквания! Такива Продукти няма да бъдат приемани!
 

Моля, запознайте се внимателно с нашите:

Описание на Продуктите

Технически изисквания към файловете с Изображения

Технически изисквания към файловете с Вектори

Файлови разширения, Именуване и Метаданни


<< Предишна - Следваща >>
СПОРАЗУМЕНИЯ
Условия и Задължения
Конфиденциалност
Лицензи:
   - Стандартен Лиценз
   - Разширен Лиценз
Споразумение с Купувача
Споразумение с Продавача
Споразумение за Качване
ПРОДАВАЧИ
Кредити
Купи Кредити
Лицензи и употреба
Сравнение на Лицензите
Цени и размери
Показване и отпечатване
СЪТРУДНИЦИ
Как да продавам
Типове Сътрудници, ексклузивност & Нива
Продукти & Лицензи
Кредитна система & Плащания
Технически Изисквания към Продуктите:
   - Описание на Продуктите
   - Изображения
   - Вектори
   - Файлови разширения, Именуване и Метаданни
Изисквания към Качеството на Продуктите:
   - Изображения
   - Вектори
Релийзи:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{/if}