Login: Password:
Forgot Password
Your Shopping Cart is empty.

Prices and sizes


Prices for RAW Photos
 

Products can be bought only in our Extended License and original file size.
The RAW Photo size is the largest file size available (more than 4 MP according to the camera).

TypeSizeResolutionExtended license
RAW Photo Original size Original 199 Credits

Prices for Photos
 

Products can be bought under both our licenses (Standard and Extended) and in different sizes.
Check the image size to verify it matches your needs, sizes are from JPG - X Small (0,2MP) to JPG - Original (more than 2 MP).

TypeLong side, pixelsResolutionStandard licenseExtended license
JPG - X Small 500 72 dpi 1 Credit 11 Credits
JPG - Small 900 72 dpi 2,8 Credits 29,8 Credits
JPG - Medium 1600 72 dpi 3,4 Credits 37,4 Credits
JPG - Large 1900 72 dpi 4,6 Credits 50,6 Credits
JPG - Original Original size more than 2400 Original 5,4 Credits 59,4 Credits

Prices for Vectors
 

Products can be bought in both our licenses (Standard and Extended) and to different levels of complexity of implementation.
Vector files may be upsized or downsized without any quality loss.

TypeComplexityStandard licenseExtended license
Vector BL (Basic Level) Simple vectors 1 Credit 11 Credits
Vector ML (Middle Level) Not very complex vectors 3,4 Credits 37,4 Credits
Vector HL (High Level) Compound vectors 4,6 Credits 50,6 Credits
Vector SHL (Super High Level) Very complex vectors 6,4 Credits 70,4 Credits

Prices for Collection RAW Photos
 

Products can be bought only in our Extended License and original file size.
The RAW Photos size is the largest file size available (more than 4 MP according to the camera).

TypeMinimum FilesExtended license
Collection RAW Photos 20 3179 Credits

Prices for Collection Photos
 

Products can be bought in both our Licenses (Standard and Extended) and only in the original file size.
Size is JPG - Original (more than 2 MP).

TypeMinimum FilesStandard licenseExtended license
Collection Photos 20 99 Credits 1099 Credits

Prices for Collection Vectors
 

Products can be bought in both our Licenses (Standard and Extended) and to different degrees of complexity of implementation.
Vector files may be upsized or downsized without any quality loss.

TypeMinimum FilesStandard licenseExtended license
Collection Vectors BL (Basic Level) 20 18 Credits 209 Credits
Collection Vectors ML (Middle Level) 20 65 Credits 739 Credits
Collection Vectors HL (High Level) 20 89 Credits 999 Credits
Collection Vectors SHL (Super High Level) 20 125 Credits 1399 Credits

<< Prev - Next >>
AGREEMENTS
Terms and Conditions
Privacy Policy
Licenses:
   - Standard License Agreement
   - Extended License Agreement
Buyer Agreement
Seller Agreement
Upload Agreement
BUYERS
Credits
Buy Credits
Licenses and uses
Comparing licenses
Prices and sizes
Display and print size
CONTRIBUTORS
How to sell
Contributor types, Exclusivity & Levels
Products & Licenses
Credit system & Payments
Technical requirements for Products:
   - Product Description
   - Photos
   - Vectors
   - File extensions, Naming and Metadata
Quality requirements for Products:
   - Photos
   - Vectors
Releases:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{if bulgarian}


Цени за Raw Изображения
 

Продуктите може да закупите единствено в нашият Разширен Лиценз и оригинален за файловете размер.
Размерът на Raw Изображението е най-големият файл на разположение (повече от 4 MP в зависимост от фотоапарата).

ТипРазмерРезолюцияРазширен лиценз
Raw Изображение Оригинален Оригинална 199 Кредити

Цени за Изображения
 

Продуктите може да закупите в двата ни Лиценза (Стандартен и Разширен) и в различни размери.
Проверете размера на изображението, дали той отговаря на нуждите Ви, размерите са от JPG - X Small (0,2MP) до JPG - Original (повече от 2 MP).

ТипДълга страна, пикселиРезолюцияСтандартен лицензРазширен лиценз
JPG - X Small 500 72 dpi 1 Кредита 11 Кредити
JPG - Small 900 72 dpi 2,8 Кредити 29,8 Кредити
JPG - Medium 1600 72 dpi 3,4 Кредити 37,4 Кредити
JPG - Large 1900 72 dpi 4,6 Кредити 50,6 Кредити
JPG - Original Оригинален, над 2400 Оригинална 5,4 Кредити 59,4 Кредити

Цени за Вектори
 

Продуктите може да закупите в двата ни Лиценза (Стандартен и Разширен) и в различни степени на сложност на изпълнение.
Векторите могат да бъдат увеличавани или намалявани без загуба на качество.

ТипСложностСтандартен лицензРазширен лиценз
Vector BL (Basic Level) Simple vectors 1 Credit 11 Кредити
Vector ML (Middle Level) Not very complex vectors 3,4 Кредити 37,4 Кредити
Vector HL (High Level) Compound vectors 4,6 Кредити 50,6 Кредити
Vector SHL (Super High Level) Very complex vectors 6,4 Кредити 70,4 Кредити

Цени за Колекции Raw Изображения
 

Продуктите може да закупите единствено в нашият Разширен Лиценз и оригинален за файловете размер.
Размерът на Raw Изображението е най-големият файл на разположение (повече от 4 MP според фотоапарата).

ТипМинимален брой файловеРазширен лиценз
Колекция Raw Изображения 20 3179 Кредити

Цени за Колекции Изображения
 

Продуктите може да закупите в двата ни Лиценза (Стандартен и Разширен) и единствено в оригинален за файловете размер.
Размера е JPG - Original (повече от 2 MP).

ТипМинимален брой файловеСтандартен лицензРазширен лиценз
Колекция Изображения 20 99 Кредити 1099 Кредити

Цени за Колекции Вектори
 

Продуктите може да закупите в двата ни Лиценза (Стандартен и Разширен) и в различни степени на сложност на изпълнение.
Векторите могат да бъдат увеличавани или намалявани без загуба на качество.

ТипМинимален брой файловеСтандартен лицензРазширен лиценз
Колекции Вектори BL (Basic Level) 20 18 Кредити 209 Кредити
Колекции Вектори ML (Middle Level) 20 65 Кредити 739 Кредити
Колекции Вектори HL (High Level) 20 89 Кредити 999 Кредити
Колекции Вектори SHL (Super High Level) 20 125 Кредити 1399 Кредити

<< Предишна - Следваща >>
СПОРАЗУМЕНИЯ
Условия и Задължения
Конфиденциалност
Лицензи:
   - Стандартен Лиценз
   - Разширен Лиценз
Споразумение с Купувача
Споразумение с Продавача
Споразумение за Качване
ПРОДАВАЧИ
Кредити
Купи Кредити
Лицензи и употреба
Сравнение на Лицензите
Цени и размери
Показване и отпечатване
СЪТРУДНИЦИ
Как да продавам
Типове Сътрудници, ексклузивност & Нива
Продукти & Лицензи
Кредитна система & Плащания
Технически Изисквания към Продуктите:
   - Описание на Продуктите
   - Изображения
   - Вектори
   - Файлови разширения, Именуване и Метаданни
Изисквания към Качеството на Продуктите:
   - Изображения
   - Вектори
Релийзи:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{/if}