Login: Password:
Forgot Password
Your Shopping Cart is empty.

Licenses and uses

RawStockPhoto offers two Types of Licenses: Standard and Extended. See our Licenses.

The Standard license
 

This License allows Buyers to use our Products in reportages or advertisements for magazines and newspapers, web pages, web/digital advertisements, computer programs and games, email newsletters, marketing campaigns, press articles, tv video or movies, book and book covers, documents, reports, presentations, etc. in all types of media with a limited number of copies.

The Extended license
 

This License allows Buyers to use our Products to create derivative products intended for sale or distribution. You'll be able to create mugs, t-shirts, posters, greeting cards, templates or other products, and sell them to your customers.
Also you may use our Products in reportages or advertisements for magazines and newspapers, web pages, web/digital advertisements, computer programs and games, email newsletters, marketing campaigns, press articles, tv video or movies, books and book covers, documents, reports, presentations, etc. in all types of media with no limit on the number of copies.

The files offered on RawStockPhoto can be used on all kinds of media:
 
WEB

• Online or electronic publications, web pages, web/digital advertisements
• Email newsletters, banners, icons, online greeting cards
• Graphic interface, screensavers, wallpapers, computer programs and games
• Electronic books, electronic textbooks
• Web animations, animated documents

PRINT

• Advertising (magazines, newspapers, billboards etc.)
• In reportages for Magazines and press articles
• Decorations
• Letterhead, business cards, brochures, flyers, catalogs, greeting cards, postcards and posters

VIDEO

• Decoration of TV shows, TV advertising
• Corporate films, commercial films, motion pictures, movies
• Theatrical presentations

PRODUCTS

• Packaging creation
• Advertising products creation
• Creation of derivative products (posters, mugs, clothes, artwork, magnets, posters)

 

<< Prev - Next >>
AGREEMENTS
Terms and Conditions
Privacy Policy
Licenses:
   - Standard License Agreement
   - Extended License Agreement
Buyer Agreement
Seller Agreement
Upload Agreement
BUYERS
Credits
Buy Credits
Licenses and uses
Comparing licenses
Prices and sizes
Display and print size
CONTRIBUTORS
How to sell
Contributor types, Exclusivity & Levels
Products & Licenses
Credit system & Payments
Technical requirements for Products:
   - Product Description
   - Photos
   - Vectors
   - File extensions, Naming and Metadata
Quality requirements for Products:
   - Photos
   - Vectors
Releases:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{if bulgarian}

RawStockPhoto предлага два вида Лицензи: Стандартен и Разширен. Вижте нашите Лицензи.

Стандартен Лиценз
 

Този Лиценз позволява на Купувачите да използват нашите Продукти в репортажи или реклами за списания и вестници, уеб страници, уеб и дигитални реклами, компютърни програми и игри, електронни бюлетини, маркетингови кампании, статии в печата, тв видео или филми, книги и корици за книги, документи, доклади, презентации и т.н. във всички видове медии с ограничен брой копия.

Разширен Лиценз
 

Този Лиценз позволява на Купувачите да използват нашите Продукти за създаване на производни продукти, предназначени за продажба или дистрибуция. Чрез нашите Продукти Вие ще можете да създавате чаши, тениски, плакати, картички, шаблони или други продукти, и да ги продавате на клиентите си.
Също така можете да използвате нашите Продукти в репортажи или реклами за списания и вестници, уеб страници, уеб и дигитални реклами, компютърни програми и игри, електронни бюлетини, маркетингови кампании, статии в печата, тв видео или филми, книги и корици за книги, документи, доклади, презентации и т.н. във всички видове медии, без ограничение на броя копия.

Файловете предлагани на RawStockPhoto може да се използват за всички видове медии:
 
ИНТЕРНЕТ

• Онлайн или електронни издания, уеб страници, уеб и дигитални реклами
• Електронни бюлетини, банери, икони, онлайн поздравителни картички
• Графичен интерфейс, скрийнсейвъри, тапети, компютърни програми и игри
• Електронни книги, електронни учебници
• Уеб анимации, анимирани документи

ПЕЧАТ

• Реклама (списания, вестници, билбордове и др.)
• Ð’ репортажи за списания и статии
• Декорации
• Бланки, визитки, брошури, листовки, каталози, поздравителни картички, пощенски картички и плакати

ВИДЕО

• Декорация на телевизионни предавания, телевизионни реклами
• Корпоративни филми, търговски филми, кино, филми
• Театрални презентации

ПРОДУКТИ

• Създаване на опаковки
• Създаване на рекламни продукти
• Създаване на производни продукти (постери, чаши, дрехи, произведения на изкуството, магнити, плакати)

 

<< Предишна - Следваща >>
СПОРАЗУМЕНИЯ
Условия и Задължения
Конфиденциалност
Лицензи:
   - Стандартен Лиценз
   - Разширен Лиценз
Споразумение с Купувача
Споразумение с Продавача
Споразумение за Качване
ПРОДАВАЧИ
Кредити
Купи Кредити
Лицензи и употреба
Сравнение на Лицензите
Цени и размери
Показване и отпечатване
СЪТРУДНИЦИ
Как да продавам
Типове Сътрудници, ексклузивност & Нива
Продукти & Лицензи
Кредитна система & Плащания
Технически Изисквания към Продуктите:
   - Описание на Продуктите
   - Изображения
   - Вектори
   - Файлови разширения, Именуване и Метаданни
Изисквания към Качеството на Продуктите:
   - Изображения
   - Вектори
Релийзи:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{/if}