Login: Password:
Forgot Password
Your Shopping Cart is empty.

Contributor types

 
  Contributor can be any Author of Photos, Vectors and other creative content and/or his/her authorized representative.
 

Contributors in RawStockPhoto are two types - Non Exclusive Contributors and Exclusivе Contributors.

Non Exclusive Contributors

Non Exclusive Contributor means that you may sell Products on RawStockPhoto Website and on other agencies or image banks.
Non Exclusive Contributors are divided into Levels defined by the number downloads Bronze Level, Silver Level, Gold Level, Platinum Level.

Number of downloadsNon Exclusive ContributorsContributor Commission (%)
0-199 Bronze Level 45
200-1499 Silver Level 50
1500-4999 Gold Level 55
5000+ Platinum Level 60

The level determines what will be your commission on the sale of your Product. The more Products you sell the more money you get.

 
  1 file purchased with the credit system is equal to 1 download.
 

PROMOTION FOR SELLERS

RawStockPhoto Website start a Promotion about Contributors. The first 100 Non Exclusive Contributors who reach 1000 approved files for sale, receive higher Commission rate for the sale of files!
In this Promotion the Commission of Non Exclusive Contributor is not related to the number of downloads (sales).
After approval of 1000 files by RawStockPhoto, Non Exclusive Contributor automatically switches from Bronze Level to Bronze Promo Level.
Number of approved filesPromo levelContributor Commission (%)
Minimum 1000 Bronze Promo Level 51
Bronze Promo Level is valid until the achieve of conditions for the Gold level (i.e. to reach 1500 Downloads). The Commission for Bronze Promo Level is determined and paid according to the conditions defined in our Seller Agreement.

Join Us for Free Today!


Exclusive Contributors

Exclusivе Contributor means that you may sell Products only on RawStockPhoto Website. This means that no Product from this Contributor is offered for free or for sale on another royalty free stock photography site or on the Author’s own stock site.
To become an Exclusive Contributor first You have to sell at least 500 Products in our Website, then you must remove all yours Products from all other websites or agencies where the products are available for sale or download.

Number of downloadsExclusive ContributorsContributor Commission (%)
Minimum 500 request 70

All the Contributor’s Products must be exclusively offered for sale on the RawStockPhoto Website.

 
  1 file purchased with the credit system is equal to 1 download.
 

Claim your request to become Exclusivе Contributor of e-mail support@rawstockphoto.com.
As Exclusivе Contributor You will receive higher Commissions.

The commission from the sale of Products to the moment you become Exclusivе Contributor, is determined by the table for Non Exclusivе Contributors under the relevant level (see here).
See our Seller Agreement.


<< Prev - Next >>
AGREEMENTS
Terms and Conditions
Privacy Policy
Licenses:
   - Standard License Agreement
   - Extended License Agreement
Buyer Agreement
Seller Agreement
Upload Agreement
BUYERS
Credits
Buy Credits
Licenses and uses
Comparing licenses
Prices and sizes
Display and print size
CONTRIBUTORS
How to sell
Contributor types, Exclusivity & Levels
Products & Licenses
Credit system & Payments
Technical requirements for Products:
   - Product Description
   - Photos
   - Vectors
   - File extensions, Naming and Metadata
Quality requirements for Products:
   - Photos
   - Vectors
Releases:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{if bulgarian}

 
  Сътрудник може да бъде всеки Автор на Изображения, Вектори и друго творческо съдържание, и/или негов/неин упълномощен представител.
 

Сътрудниците в RawStockPhoto са два типа – Неексклузивни Сътрудници и Ексклузивни Сътрудници.

Неексклузивни Сътрудници

Неексклузивен Сътрудник означава, че можете да продавате Продукти на Сайта на RawStockPhoto и на други агенции или банки за изображения.
Неексклузивните Сътрудници се разделят на определени нива според броя свалени файлове - Бронзово ниво, Сребърно ниво, Златно ниво, Платинено ниво.

Брой свалянияНеексклузивни СътруднициКомисионна за Сътрудника (%)
0-199 Бронзово ниво 45
200-1499 Сребърно ниво 50
1500-4999 Златно ниво 55
5000+ Платинено ниво 60

Нивото определя каква ще бъде Вашата Комисионна от продажбата на Продуктите Ви. Колкото повече Продуктите Ви се продават, толкова повече пари ще получите.

 
  1 закупен файл с кредитната система е равен на 1 изтегляне.
 

ПРОМОЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧИ

RawStockPhoto Сайта стартира промоция за Сътрудниците си. Първите 100 Неексклузивни Сътрудника, които достигнат 1000 файла одобрени за Продажба, получават по-висок процент комисионна при продажбата на файлове!
В промоцията Комисионната на Неексклузивния Сътрудник не е обвързана с броя свалени файлове.
След одобряване на 1000 файла от RawStockPhoto, Неексклузивния Сътрудник автоматично преминава от Бронзово ниво към Бронзово промо ниво.
Брой одобрени файловеПромоционално нивоКомисионна за Сътрудника (%)
Минимум 1000 Бронзово промо ниво 51
Бронзово промо ниво е валидно до достигане на условията за Златно ниво (т.е. до достигане на 1500 свалени файла). Комисионната за Бронзово промо ниво се определя и изплаща според условията определени в нашето Споразумението с Продавача.

Join Us for Free Today!


Ексклузивни Сътрудници

Ексклузивен Сътрудник означава, че можете да продавате Продукти единствено на Сайта на RawStockPhoto. Това означава, че нито един Продукт на този Сътрудник не се предлага свободно, или за продажба на друга сток агенция или на собствен сайт на Автора.
За да станете Ексклузивен Сътрудник Вие първо трябва да продадете минимум 500 Продукта в Нашия Сайт, след което трябва да премахнете всички Ваши Продукти от всички други сайтове и агенции, където Продуктите са на разположение за продажба или изтегляне.

Брой свалянияЕксклузивни СътруднициКомисионна за Сътрудника (%)
Минимум 500 По заявка 70

Всички Продуктити на Сътрудника трябва да бъдат предлагани за продажба изключително и само на Сайта на RawStockPhoto.

 
  1 закупен файл с кредитната система е равен на 1 изтегляне.
 

Заявете желанието си да станете Ексклузивен Сътрудник пред нас на e-mail support@rawstockphoto.com.
Като Ексклузивен Сътрудник Вие ще получавате по-високи комсионни.

Комисионната от продажбата на Продукти, до момента, в който станете Ексклузивен Сътрудник, се определя по таблицата за Неексклузивни Сътрудници според съответното ниво (вижте тук).
Запознайте се с нашето Споразумение с Продавача.


<< Предишна - Следваща >>
СПОРАЗУМЕНИЯ
Условия и Задължения
Конфиденциалност
Лицензи:
   - Стандартен Лиценз
   - Разширен Лиценз
Споразумение с Купувача
Споразумение с Продавача
Споразумение за Качване
ПРОДАВАЧИ
Кредити
Купи Кредити
Лицензи и употреба
Сравнение на Лицензите
Цени и размери
Показване и отпечатване
СЪТРУДНИЦИ
Как да продавам
Типове Сътрудници, ексклузивност & Нива
Продукти & Лицензи
Кредитна система & Плащания
Технически Изисквания към Продуктите:
   - Описание на Продуктите
   - Изображения
   - Вектори
   - Файлови разширения, Именуване и Метаданни
Изисквания към Качеството на Продуктите:
   - Изображения
   - Вектори
Релийзи:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{/if}