Login: Password:
Forgot Password
Your Shopping Cart is empty.

Credits

Credit Value
 
  Credits are the monetary unit used on our Website. Prices in RawStockPhoto are indicated in Credits. You will use Credits to buy Products for use under our Licenses. See our Buyer Agreement.
 
  Credits in RawStockPhoto are purchased in EURO. Credits from 0.80 €
 
Credit Validity

Credits can be used from the date of purchase. Credits are valid until they are exhausted, without a time limit.

Purchasing Credits

The minimum credit purchase is 20 Credits, the maximum is 3500 Credits. You must have a valid RawStockPhoto member Account to buy Credits.

The purchased Credits are automatically added to the Buyer's RawStockPhoto Account.

PROMOTION FOR BUYERS

Join Us for Free Today!

RawStockPhoto Website start a Promotion for all Buyers. When buying Credits, every Buyer gets Bonus credits, according to the table below. With this Credits you can buy Stock Raw Images, Photos and Vector Illustrations at very affordable prices. Downloaded files can be used in all of your design projects and documents.

Buy more Credits - save more money!
CreditsBonus
credits
Price, €YOU
SAVE, €
, pcs, pcs, pcs
20 N/A 24
(1,20 €/credit)
N/A Up to 20 Up to 20 N/A
40 5 46
(1,15 €/credit)
2,25 Up to 45 Up to 45 N/A
100 15 110
(1,10 €/credit)
11,50 Up to 115 Up to 115 N/A
150 20 156
(1,04 €/credit)
27,20 Up to 170 Up to 170 N/A
300 25 297
(0,99 €/credit)
68,25 Up to 325 Up to 325 Up to 1
500 35 475
(0,95 €/credit)
133,75 Up to 535 Up to 535 Up to 2
1500 50 1380
(0,92 €/credit)
434,00 Up to 1550 Up to 1550 Up to 7
2000 80 1760
(0,88 €/credit)
665,60 Up to 2080 Up to 2080 Up to 10
2500 100 2100
(0,84 €/credit)
936,00 Up to 2600 Up to 2600 Up to 13
3500 150 2800
(0,80 €/credit)
1460,00 Up to 3650 Up to 3650 Up to 18

 - Download JPG - XSmall Photos in Standard License

 - Download Vectors BL in Standard License

 - Download Raw Photos in Extended License

Purchasing is secured by PayPal.

The PayPal solution of payment is used on the RawStockPhoto Website to allow users to purchase Credits by using their PayPal account. Users must have a PayPal account.
PayPal is a solution which allows users to transfer money to anyone with an e-mail address or securely purchase items from internet sites (purchase Products from RawStockPhoto for example). At anytime PayPal customers may transfer money from their regular bank account.
To create a free PayPal account, click here.

 
  For each Credit purchase you will receive a notification by e-mail after the transaction is complete. The notification e-mail contains a list of the number of Credits purchased and the date of purchase. If you do not see the notification e-mail in your Inbox folder, please check your Spam folder.
 

<< Prev - Next >>
AGREEMENTS
Terms and Conditions
Privacy Policy
Licenses:
   - Standard License Agreement
   - Extended License Agreement
Buyer Agreement
Seller Agreement
Upload Agreement
BUYERS
Credits
Buy Credits
Licenses and uses
Comparing licenses
Prices and sizes
Display and print size
CONTRIBUTORS
How to sell
Contributor types, Exclusivity & Levels
Products & Licenses
Credit system & Payments
Technical requirements for Products:
   - Product Description
   - Photos
   - Vectors
   - File extensions, Naming and Metadata
Quality requirements for Products:
   - Photos
   - Vectors
Releases:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{if bulgarian}

Кредитна стойност
 
  Кредитите Кредитите са паричната единица, използвана в нашия Сайт. Цените в RawStockPhoto са посочени в Кредити. Вие ще използвате Кредити за закупуване на Продукти, които ще използвате под нашите Лицензи. Запознайте се с нашето Споразумение с Купувача.
 
  Кредитите в RawStockPhoto се закупуват в EURО. Цените на Кредитите започват от 0.80 €
 
Кредитна валидност

Кредити могат да се използват, считано от датата на закупуване. Кредитите са валидни до тяхното изчерпване, без ограничение във времето.

Закупуване на Кредити

Минималната покупка е 20 Кредита, максималната е 3500 Кредита. Трябва да имате валиден Акаунт в RawStockPhoto за купуване на Кредити.

Закупените от Вас Кредити се добавят автоматично към сметка Ви в RawStockPhoto.

ПРОМОЦИЯ ЗА КУПУВАЧИ

Join Us for Free Today!

RawStockPhoto стартира промоция за всички Купувачи. При закупуване на Кредити, всеки купувач получава Бонус кредити, според таблицата по-надолу. С Кредитите Вие ще може да купувате Raw Изображения, Снимки и Вектори на много изгодни цени, след което сваляйте файлове, които може да използвате за всякакви проекти.

Купете повече Кредити – спестете повече пари!
КредитиБонус
кредити
Цена, €Ð¡ÐŸÐ•Ð¡Ð¢Ð˜, €, брой, брой, брой
20 N/A 24
(1,20 €/кредит)
N/A До 20 До 20 N/A
40 5 46
(1,15 €/кредит)
2,25 До 45 До 45 N/A
100 15 110
(1,10 €/кредит)
11,50 До 115 До 115 N/A
150 20 156
(1,04 €/кредит)
27,20 До 170 До 170 N/A
300 25 297
(0,99 €/кредит)
68,25 До 325 До 325 До 1
500 35 475
(0,95 €/кредит)
133,75 До 535 До 535 До 2
1500 50 1380
(0,92 €/кредит)
434,00 До 1550 До 1550 До 7
2000 80 1760
(0,88 €/кредит)
665,60 До 2080 До 2080 До 10
2500 100 2100
(0,84 €/кредит)
936,00 До 2600 До 2600 До 13
3500 150 2800
(0,80 €/кредит)
1460,00 До 3650 До 3650 До 18

  - Download JPG - XSmall Изображения в Стандартен Лиценз

  - Download Вектори BL в Стандартен Лиценз

  - Download Raw Изображения в Разширен Лиценз

Закупуването се осигурява чрез PayPal.

PayPal е решение за плащане, което се използва от уеб сайта RawStockPhoto и позволява на потребителите да купуват Кредити, с помощта на своята PayPal сметка. Потребителите трябва да имат PayPal сметка.
PayPal е безплатно решение, което позволява на потребителите да прехвърлят пари, на всеки, който има електронна поща или сигурно да закупуват продукти от интернет сайтовете (например покупка на Продукти от RawStockPhoto). По всяко време PayPal клиентите могат да прехвърлят средства от редовната си банкова сметка.
За да създадете безплатно PayPal сметка, кликнете тук.

 
  За всяка Кредитна покупка ще получите известие по пощата, след като сделката е осъществена. Уведомителният имейл съдържа списък с броя на закупените Кредити и датата на закупуване. Ако не виждате уведомителния e-mail във Вашата папка "Входящи", моля, проверете папка "Спам".
 

<< Предишна - Следваща >>
СПОРАЗУМЕНИЯ
Условия и Задължения
Конфиденциалност
Лицензи:
   - Стандартен Лиценз
   - Разширен Лиценз
Споразумение с Купувача
Споразумение с Продавача
Споразумение за Качване
КУПУВАЧИ
Кредити
Купи Кредити
Лицензи и употреба
Сравнение на Лицензите
Цени и размери
Показване и отпечатване
СЪТРУДНИЦИ
Как да продавам
Типове Сътрудници, ексклузивност & Нива
Продукти & Лицензи
Кредитна система & Плащания
Технически Изисквания към Продуктите:
   - Описание на Продуктите
   - Изображения
   - Вектори
   - Файлови разширения, Именуване и Метаданни
Изисквания към Качеството на Продуктите:
   - Изображения
   - Вектори
Релийзи:
   - Adult Model Release
   - Minor Model Release
   - Property Release
 

{/if}